Anketa OTO 20.ročník - Osobnosť Televíznej ObrazovkyAnketa OTO 20.ročník - Osobnosť Televíznej Obrazovky

Ochrana súkromia

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako "Zásady") opisujú spôsob získavania, používania a ďalšieho nakladania s osobnými údajmi získanými prostredníctvom webového rozhrania https://oto.plus7dni.pluska.sk/ (ďalej ako "Webové rozhranie").

Prevádzkovateľ pre spracovanie osobných údajov:
APA – Art, Production Agency, s.r.o.
Na pasienku 62/1630, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika
IČO: 35 886 447
DIČ: 2021826180
IČ DPH: SK2021826180
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: vložke 31782/B

Kontaktné údaje prevádzkovateľa spracúvajúceho osobné údaje:
adresa pre doručovanie: Na pasienku 62/1630, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika
kontaktný e-mail: info@otoanketa.sk

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Prosíme o dôsledné zoznámenie sa s týmito Zásadami, ktoré obsahujú dôležité informácie o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi a súvisiacich práv a povinností.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Čím sa riadime pri nakladaní s osobnými údajmi?

Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a priamo uplatniteľnými predpismi Európskej únie, najmä so zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako "Nariadenie").

1.2. Čo sú osobné údaje?

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

2. ZÍSKAVANIE A VYUŽÍVANIE ÚDAJOV

2.1. Ako získavame vaše osobné údaje?

Svoje osobné údaje nám poskytujete pri vyplnení hlasovacieho formuláru na Webovom rozhraní. Pokiaľ dôjde k akejkoľvek zmene Vašich osobných údajov, informujte nás o tom, prosím.

2.2. Na akom základe a na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje zadané pri vyplnení hlasovacieho formuláru spracúvame na základe Vášho výslovného súhlasu alebo bez neho na základe iného právneho základu, najmä na plnenie našich záväzkov, splnenie našich zákonom stanovených povinností a na účely ochrany našich právnych nárokov.

Vaše meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo zadané pri vyplnení hlasovacieho formuláru môžeme spracúvať výlučne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov.

Vašu e-mailovú adresu sme oprávnení využiť aj pre zasielanie oznámení týkajúcich sa ďalších ročníkov súťaže. Zasielanie týchto oznámení môžete kedykoľvek odmietnuť.

Ak ste mladší ako 16 rokov, je potrebné, aby súhlas udelil Váš zákonný zástupca. V prípade pochybností si môžeme vyžiadať potvrdenie o Vašom veku.

Použiť Vaše osobné údaje na iný účel, než pre ktorý boli získané, môžeme len na základe Vášho súhlasu.

Vaše osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

2.3. Ako dlho údaje využívame?

Osobné údaje zadané v rámci vyplnenia hlasovacieho formuláru využívame len na dobu potrebnú pre výkon zmluvy a splnenie právnych povinností, resp. pre ochranu našich právnych nárokov.

Ak nám udelíte výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov alebo ak užívame Vašu e-mailovú adresu pre zasielanie oznámení v súlade s predchádzajúcim článkom, budú údaje spracúvané po dobu fungovania Webového rozhrania.

3. VAŠE PRÁVA

3.1. Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Ak spracúvame Vaše osobné údaje len na základe Vášho súhlasu (t.j. bez iného právneho základu), môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať a to:
- prostredníctvom e-mailu zaslaného na našu kontaktnú e-mailovú adresu,
- písomne formou doporučeného listu zaslaného na našu doručovaciu adresu.
Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania údajov vykonávaného do doby odvolania súhlasu.

3.2. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo požiadať nás o informáciu, či spracúvame Vaše osobné údaje. Ak ich spracúvame, máte právo požiadať nás o prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov.

Ďalej máte v tejto súvislosti právo na informácie o:
 • účele spracúvania osobných údajov,
 • kategórii spracúvaných osobných údajov,
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,
 • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od nás opravu osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • práve podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
 • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od Vašej osoby,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.
Na Vašu žiadosť vám poskytneme kópiu spracúvaných údajov. Za ďalšie kópie Vám môžeme účtovať administratívny poplatok neprevyšujúci náklady spojené s vyhotovením a odovzdaním týchto ďalších kópií.

3.3. Právo na opravu osobných údajov

Ak sú Vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo požadovať od nás, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

3.4. Právo na výmaz osobných údajov ("právo byť zabudnutý")

Máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazali, ak:
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov,
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

3.5. Právo na obmedzenie spracovanie

Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, ak
 • namietate správnosť svojich osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie je nezákonné a Vy namiesto výmazu osobných údajov žiadate o obmedzenie ich použitia,
 • už Vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely ich spracúvania, ale Vy ich požadujete na uplatnenie právneho nároku,
 • vznesiete námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až do doby overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
Pri obmedzení spracúvania sme iba oprávnení Vaše osobné údaje uložiť. Ďalšie spracúvanie je možné len s Vaším súhlasom alebo zo zákonných dôvodov.

3.6. Právo na prenosnosť osobných údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ich odovzdanie inému prevádzkovateľovi spracúvajúcemu osobné údaje.

3.7. Ako môžete svoje práva uplatniť?

Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi môžete uplatniť prostredníctvom našich kontaktných údajov. Všetky informácie a úkony Vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu.

Pri ochrane Vašich osobných údajov budeme maximálne ústretoví. Ak však s vybavením nebudete spokojní, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, najmä Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov. Toto ustanovenie neobmedzuje Vaše právo obrátiť sa so svojím podnetom na tento úrad priamo.

Tieto Zásady sú platné a účinné od 25. 05. 2018.

Všetky aktuálne informácie môžete sledovať aj na našich sociálnych sieťach:
Hlavný partner
Garant ankety
Anketu podporili
Partneri
© 2023 OTO Osobnosť televíznej obrazovky
Web & design by abydos.